Home / Hỏi Đáp

Hỏi Đáp

  • Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là gì?

Bảo hiểm bắt buộc Trách nhiệm dân sự (TNDS) của chủ xe cơ giới được quy định tại Thông tư số 126/2008/TT-BTC ngày 22/12/2008 của Bộ Tài Chính quy định quy tắc, điều khoản, biểu phí và mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới, và Thông tư số 151/2012/TT-BTC ngày 12/09/2012 của Bộ Tài Chính sửa đổi bổ sung Thông tư số 126/2008/TT-BTC 22/12/2008, và Thông tư số 103/2009/TT-BTC ngày 25/05/2009 quy định việc quản lý, sử dụng, thanh và quyết toán quỹ bảo hiểm xe cơ giới. Ngoài ra, chủ xe cơ giới có thể tham gia hợp đồng bảo hiểm tự nguyện để có thể yên tâm hơn trước các rủi ro về trách nhiệm pháp lý. 

  • Hợp đồng bảo hiểm 

Thường bao gồm: Giấy chứng nhận bảo hiểm, Bản tóm tắt Hợp đồng bảo hiểm, Quy tắc bảo hiểm và các điều khoản sửa đổi bổ sung (nếu có). Thứ tự ưu tiên áp dụng đối với các tài liệu này sẽ theo thứ tự sau đây:

-​Các Điều khoản sửa đổi, bổ sung
-Giấy Chứng nhận bảo hiểm
-Bản Tóm tắt Hợp đồng bảo hiểm,​ và
-Quy tắc bảo hiểm

  • Hiệu lực của bảo hiểm bắt đầu vào thời điểm nào

Trách nhiệm bảo hiểm của Công ty bảo hiểm sẽ bắt đầu từ thời điểm: (1) Công ty bảo hiểm cấp cho Người được bảo hiểm Giấy chứng nhận bảo hiểm; hoặc (2) thời điểm bắt đầu thời hạn bảo hiểm, tùy vào thời điểm nào đến sau, và kéo dài đến thời điểm kết thúc thời hạn bảo hiểm.

  • Tổn thất bộ phận là gì?

Xe được bảo hiểm bị hư hỏng thuộc phạm vi bảo hiểm dưới 75% tổng số tiền bảo hiểm được xem là Tổn thất bộ phận. Những tổn thất về vật chất xe gây ra bởi hiện tượng thủy kích – tổn thất đối với động cơ gây ra bởi nước – được bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm này và chịu một mức miễn thường có khấu trừ riêng biệt được ấn định trong Bản tóm tắt Hợp đồng bảo hiểm.

  • Tổn thất toàn bộ là gì?

Xe được bảo hiểm bị hư hỏng thuộc phạm vi bảo hiểm từ 75%  Tổng Số Tiền Bảo Hiểm trở lên được cho là Tổn Thất Toàn Bộ.

bảo hiểm liberty